AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional

për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Llogari” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”,  për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Sigurime” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime karrocerie”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”, për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Frutikulturë”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Bujqësi”, për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Teknologji Kimike”,

Komisioni i ngritur me Urdhër nr ___, datë _______ me nr. Protokolli ___ , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

  • Për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Llogari” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”

1. Florije Bega

2. Silavana Kotja

3. Elona Hoxha

4. Alma Ferhati

  • Për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Sigurime” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, shtyhet deri ne daten 4/10/2019 ora 12:00                                                                                                

 

  • Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime karrocerie”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.

1. Nexhmi Ferhati

2. Bashkim Shkembi

3. Fabian saraci

4. Vojsava Delilaj

  • Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Frutikulturë”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Bujqësi”shtyhet deri ne daten 4/10/2019 ora 12:00  
  • Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Teknologji Kimike”shtyhet deri ne daten 4/10/2019 ora 12:00  

 

 

Leave a comments