AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të 5 materialeve mësimore  në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional,

komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

  • Për lëndën profesionale “Art minerar”, kl.12, (68 orë), të profilit mësimor “Miniera”, Niveli II i AP                                                                                                                  

1.Nexhbedin Marku

  • Për lëndën profesionale “Teknikë ndërtimi”, kl.11 (72 orë) të dreitimit mësimor “Gjeodezi “, Niveli III i AP.

1.Silvana Pavaci

  • Për lëndën profesionale “Bazat e anatomisë së njeriut” (72 orë) kl. 10 të drejtimit mësimore “Shërbime sociale dhe shëndetsore”, Niveli I i AP.

1. Sadie Gjana

  • Për lëndën profesionale “Bazat e elektroteknikës”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, Niveli I i AP

1. Alma Zoto

2. Mimoza Zhamo

  • Për lëndën profesionale “Bazat e elektronikës”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, Niveli I i AP

1. Arbesa Palushi

2. Luciana Toti

Tirane me 25 Tetor 2019

Leave a comments