AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Shkurt 2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 4 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  1. Për hartimin e materialit mësimor për lëndën “Teknologji konstruksionesh prej betoni të armuar”, kl.12, (68 orë), të profilit mësimor “Karpentieri, hekurkthim dhe betonim”, Niv. II i AP

 

  1. Silvana Pavaci (specialiste e kategorisë së lartë)

 

  1. Për hartimin e materialit mësimor për lëndën “Barnat mjekësore dhe alternative”, kl.11, (68 orë), të drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niv. I i AP

 

  1. Elidona Elezaj (specialiste e kategorisë së mesme)

 

  1. Për hartimin e materialit mësimor për lëndën“Matje elektrike”, kl.11, (68 orë), të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niv. I i AP

 

  1. Emanuela Shkupi (specialiste e kategorisë së lartë)
  2. Myzejen Menkulazi (specialiste e kategorisë së lartë)

 

Tiranë më 9 Mars 2020

Leave a comments