AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK të datës të datës 24 korrik 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për validimin e 2 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, për vitin shkollor 2023-24, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues në përbërje të grupeve të punës përkatëse specialistët e mëposhtëm: Për validimin e grupit të skeletkurrikulave të fushës Ekonomi – biznes: (i) profili “Tregti”, Niv. IV i KSHK; (ii) profili “Llogari”, Niv. IV i KSHK; (iii) profili “Administrim zyre”, Niv. IV i KSHK:
  1. Florie Begaj (specialiste e kategorisë së lartë)
  2. Anila Nanaj (specialiste e kategorisë së lartë)
  3. Elona Hoxha (specialiste e kategorisë së lartë)
Për validimin e grupit të skeletkurrikulave të fushës Shërbime mjetesh transporti – mekanikë: (i) drejtimi “Shërbime mjetesh transporti”, Niv. IV i KSHK; (ii) drejtimi “Mekanikë”, Niv. II i KSHK; (iii) profili “Shërbime karrocerie në automjete”, Niv. III i KSHK; (iv) profili “Diagnostikim, menaxhim në autoservis”, Niv. V i KSHK:
  1. Lamçe Begaj (specialist i kategorisë së lartë)
  2. Robert Tytymçe (specialist i kategorisë së lartë)
  3. Drakuli Lumi (specialist i kategorisë së lartë) 
Tiranë, më 28.07.2023

Leave a comments